010-228 29 00 info@frankgruppen.se

Konsten att styra rätt

Vilket är målet, och hur når vi tillsammans dit på bästa sätt? Vi är specialister på att definiera svaren på de frågorna när det gäller projekt- och fastighetsutveckling – och se till att styra projektet i mål.

Det här gör vi: Vi utvecklar och genomför fastighetsprojekt i ett transparent och nära samarbete med våra kunder – både offentliga och privata. Vi arbetar med CM/delad entreprenad, partnering samt traditionella och samordnade general- och totalentreprenader. Vi arbetar med de flesta typer av lokaler och byggnader. Exempel hittar du under ”Det här har vi gjort”.

Så här gör vi det: Vi är aktiva i samtliga skeden – från idé/förstudie, planprocess och program, genom projektering och upphandlingar till genomförande samt överlämnande till förvaltning. Utifrån kundens behov och önskemål, och projektets förutsättningar, definierar vi rätt kvalitet, ekonomi, metod och tid för varje skede. Därefter styr vi mot de gemensamt definierade målen.

Våra yrkesroller: Vi fyller rollerna i alla projektledande funktioner i fastighetsprojekt. Till exempel projektutvecklare, projekt-, projekterings-, installations- och byggledning, produktionsledning, kalkyl och kostnadsstyrning, upphandling/LOU, entreprenadbesiktningar, arbetsmiljösamordning samt kontrollansvarig PBL. Vi har dessutom specialistkompetens inom miljö och hållbarhet.

Arbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U)

Våra erfarna arbetsmiljösamordnare ser till att projektet kan genomföras utan risk för medarbetarnas hälsa. Vi tar ett helhetsgrepp som börjar redan under projekteringen och fortsätter ända till inflyttning.

Bostadsrättsföreningar

Stambyte, renovering, upphandlingar. Det är mycket som styrelsen måste ta hand om. Men det finns hjälp. Vi avlastar dig och dina kollegor i styrelsen och kan ta hand om allt från mindre utredningar till heltäckande projektledning. Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med bostadsrättsföreningar och ser till att projekten genomförs enligt de tids- och budgetramar som styrelsen bestämmer.

Renovering: projekt- och byggledning för stambyte och olika typer av renoveringar – från fasader och gårdar till totalrenovering. Vi leder arbetet under hela processen och kan även hjälpa till med inventeringar, utredningar, planarbete, upphandlingar och kontakt med entreprenörer.

Underhåll: Vi ansvarar för underhållet av föreningens fastighet(er). Ett sådant uppdrag genomförs i tre steg: inventering, plan för underhållsarbetet samt projekt- och byggledning under själva underhållsarbetet. Baserat på omfattningen av de föreslagna underhållsåtgärderna tar vi fram en kostnadsbedömning samt handlingar för upphandling – som sedan skickas ut på förfrågan till utvalda entreprenörer. Vi sammanställer och utvärderar anbuden samt ger rekommendationer till styrelsen.

CM-projekt och delad entreprenad

Construction Management, CM, är ett internationellt uttryck för att planera, organisera och styra projekt som genomförs på delad entreprenad. Hos oss i Sverige ingår även de tidigare skedena från utredning/förstudie till och med projektering inom begreppet CM.

Fördelar med Construction Management är lägre pris, kortare genomförandetid och högre kvalitet. Dessutom finns en stor flexibilitet i CM vilket ger större möjlighet att påverka projekt och slutresultat under hela processen. Kunden har full insyn och kontroll under hela projektet.

Att anlita oss på CM innebär att man som byggherre får en komplett projektorganisation med ansvar för projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. Vår CM-organisation har den erfarenhet och kompetens som krävs för att bemanna och styra arbetet och företräder byggherrens intressen fullt ut. Det finns inga andra mål än de som byggherren själv har i projektet.

Entreprenadbesiktning

Vi har flera medarbetare med lång erfarenhet av att besiktiga byggentreprenader. Vi kan ordna oberoende besiktningspersoner för alla discipliner av ett byggprojekt.

Fastighets- och projektutveckling

Vi har utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt för att driva projekten från idé/möjlighet, via förstudie och fram till konkreta koncept. Vi leder arbetet genom hela processen: inventeringar, utredningar, planarbete, affärsupplägg, ekonomiska och tekniska analyser samt genomförandeplaner. Allt dokumenteras i ett måldokument som fördjupas och beslutas i varje skede. Måldokumentet ligger sedan till grund för det kommande programarbetet.

Hyresgästanpassningar av lokaler

Ny eller befintlig hyresgäst – nya visioner. Tillsammans med dig, och er nya eller befintliga hyresgäst, ser vi till att visionerna blir verklighet med engagemang och bred kompetens. Vi kan hjälpa er från konceptidé hela vägen till inflyttning. Begreppet HGA innebär att vi skapar effektivare ytor för kunden och lokalen anpassas för en hyresgäst verksamhet och behov.

Vi projektleder hyresgästanpassningen så att din befintliga lokal på ett så effektivt sätt som möjligt anpassas efter de nya krav och förutsättningar som ställs på lokalen. Dessutom hjälper vi till under förprojekteringen med att utvärdera kostnader och utreder fastighetens möjlighet att både tekniskt och ekonomiskt möta ställda visioner.

Kanske vill ni att en före detta restaurang ska bli ett modernt och multifunktionellt kontor – eller tvärtom? Vi anser att problem är till för att lösas och kan vara en frank partner från planering av affärskoncept till avtal. Vi ser vår uppdragivares affär.

Installationssamordning och installationsledning

Genom effektiv installationsledning och samordning i projekten hjälper vi uppdragsgivarna att nå målen för effektivare energianvändning, minskad miljöpåverkan och bättre miljöprestanda i fastighetsbeståndet. Våra kompetensområden inkluderar energi, klimat, VS, kyla, el, ventilation och styr.

Kalkyl och kostnadsbedömning

Vi gör allt från kostnadsbedömningar och avkastningsanalyser i tidiga skeden till detaljkalkyler på förfrågningsunderlag/bygghandlingar. Erfarenheter från tidigare projekt ger oss både goda underlag och korrekt kostnadsnivå.

Kontrollansvarig enligt PBL

Våra certifierade kontrollansvariga hjälper byggherren att se till att alla kontroller enligt Plan- och bygglagen (PBL) blir genomförda.

Mark och anläggning

Vi har bred erfarenhet av anläggnings- och infrastrukturprojekt där vi både kan delta i projekteringen och arbeta som projekt- och byggledare i genomförandefasen. På uppdragslistan finns gator, vägar, broar, VA, grundläggning, parkeringsgarage, parkanläggningar och övrig finplanering.

Miljö och energistyrning

Vi driver miljö- och energistyrning i projekt och organisation, från planering till genomförande och uppföljning. Både som en del av vår totala projektstyrning men också som enskild tjänst – till exempel framtagande av miljöprogram eller projektering av avfallslösningar.

Vi utvecklar och effektiviserar även styrning av miljö- och energifrågor i företag med planering, genomförande och uppföljning. Från lagstadgade krav till internt uppsatta mål utvecklar vi processer, rutiner och verktyg tillsammans med våra uppdragsgivare.

Program och projektering

I programskedet bygger vi vidare på måldokumentet och upprättar en projektplan och ett byggnadsprogram – som sedan ligger till grund för projekteringsgruppens arbete i system- och detaljprojekteringsskedena. Utifrån detta leder vi arbetet med projekteringen.

Projekt- och byggledning

Vi har lång erfarenhet av att projektleda och byggleda de flesta typer av byggprojekt. Allt från nybyggnad av en enstaka villa till stora bostadsområden med hundratals lägenheter. Givetvis arbetar vi även med kommersiella lokaler såsom kontor, handelsplatser och restauranger samt samhällsfastigheter såsom vårdcentraler, skolor och speciella lokaler för myndigheter.

Som projektledare fokuserar vi på att driva projektet framåt med kontroll på tid, ekonomi och kvalitet. Rätt produkt till rätt kostnad, ska det vara.

Samhällsplanering

Vi driver och samordnar utvecklingsarbetet för hela stadsdelar, till exempel när det gäller om- och nybyggnad av bostäder, centrumanläggningar och andra fastigheter. Arbetet bygger på samverkan med staden/kommunen, de boende och andra intressenter. Vi lägger också tydligt fokus på utvecklingsfrågor och projektens tidiga skeden.

Samverkansentreprenader och partnering

Vi har arbetat i många projekt där vi tillsammans med fastighetsägare och entreprenör genomfört projektet som en samverkansentreprenad. Entreprenörerna kommer in tidigt i processen och deras kompetens kan arbetas in vid utformningen av projektet.

Under hela projektets gång behövs en aktiv beställare, och arbetssättet ställer höga krav på hela organisationen där det absolut viktigaste är hur vi arbetar tillsammans. Alla parter arbetar med projektets bästa i fokus och har gemensamma mål. Det är därför viktigt med en öppen och ärlig dialog, vilket passar bra med vårt arbetssätt.

Säkerhetsklassade projekt

Vi har lång erfarenhet av arbete med säkerhetskrävande uppdrag – vissa med inslag av krav på säkerhetsskydd. Vi har goda förutsättningar och dokumenterade kunskaper för att arbeta med försvars-, kommersiell och personlig sekretess. Vårt arbete håller alltid hög integritet med stöd av säkerhetsmedvetna och personkontrollerade medarbetare.

Vi arbetar i enlighet med standarder ISO 9001 och ISO 14001, standarden ISO 27001 för informationssäkerhet och CSR-standarden ISO 26000. Vårt verksamhetsställe i Stockholm medger upprättande av säkerhetsskyddsavtal i nivå 1.

Upphandling och inköp

I ett byggprojekt är det många saker som behöver avtal. Vi har erfarenhet av att upphandla både projektörer, entreprenörer och leverantörer.

Utredningar

Oavsett vilka utmaningar din fastighet ställs inför kan vi hjälpa dig att reda ut vilka möjligheter som finns. Vi arbetar ofta med inventeringar och förstudier i riktigt tidiga skeden för både nyproduktion och ombyggnad. Vi arbetar också med utredningar vid exempelvis fuktskador.

För oss handlar det om att ringa in vilka möjligheter som finns och se vilka konsekvenser de kan ha ekonomiskt.

Frank, till din tjänst

”Allt”. Så brukar vi sammanfatta vad vi gör inom projektstyrning i bygg- och fastighetsprojekt. Här utvecklar vi ”allt” lite mer och erbjuder tjänster efter dina behov som kund, välkommen till Frank.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00