Konsten att styra rätt

Vilket är målet, och hur når vi tillsammans dit på bästa sätt? Vi är specialister på att definiera svaren på de frågorna när det gäller projekt- och fastighetsutveckling – och se till att styra projektet i mål.

Det här gör vi: Vi utvecklar och genomför fastighetsprojekt i ett transparent och nära samarbete med våra kunder – både offentliga och privata. Vi arbetar med CM/delad entreprenad, partnering samt traditionella och samordnade general- och totalentreprenader. Vi arbetar med de flesta typer av lokaler och byggnader. Exempel hittar du under ”Det här har vi gjort”.

Så här gör vi det: Vi är aktiva i samtliga skeden – från idé/förstudie, planprocess och program, genom projektering och upphandlingar till genomförande samt överlämnande till förvaltning. Utifrån kundens behov och önskemål, och projektets förutsättningar, definierar vi rätt kvalitet, ekonomi, metod och tid för varje skede. Därefter styr vi mot de gemensamt definierade målen.

Våra yrkesroller: Vi fyller rollerna i alla projektledande funktioner i fastighetsprojekt. Till exempel projektutvecklare, projekt-, projekterings-, installations- och byggledning, produktionsledning, kalkyl och kostnadsstyrning, upphandling/LOU, entreprenadbesiktningar, arbetsmiljösamordning samt kontrollansvarig PBL. Vi har dessutom specialistkompetens inom miljö och hållbarhet.

Arbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U)

Våra erfarna arbetsmiljösamordnare ser till att projektet kan genomföras utan risk för medarbetarnas hälsa. Vi tar ett helhetsgrepp som börjar redan under projekteringen och fortsätter ända till inflyttning.

Bostadsrättsföreningar

Stambyte, renovering, upphandlingar. Det är mycket som styrelsen måste ta hand om. Men det finns hjälp. Vi avlastar dig och dina kollegor i styrelsen och kan ta hand om allt från mindre utredningar till heltäckande projektledning. Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med bostadsrättsföreningar och ser till att projekten genomförs enligt de tids- och budgetramar som styrelsen bestämmer.

Renovering: projekt- och byggledning för stambyte och olika typer av renoveringar – från fasader och gårdar till totalrenovering. Vi leder arbetet under hela processen och kan även hjälpa till med inventeringar, utredningar, planarbete, upphandlingar och kontakt med entreprenörer.

Underhåll: Vi ansvarar för underhållet av föreningens fastighet(er). Ett sådant uppdrag genomförs i tre steg: inventering, plan för underhållsarbetet samt projekt- och byggledning under själva underhållsarbetet. Baserat på omfattningen av de föreslagna underhållsåtgärderna tar vi fram en kostnadsbedömning samt handlingar för upphandling – som sedan skickas ut på förfrågan till utvalda entreprenörer. Vi sammanställer och utvärderar anbuden samt ger rekommendationer till styrelsen.

CM-projekt och delad entreprenad

Construction Management, CM, är ett internationellt uttryck för att planera, organisera och styra projekt som genomförs på delad entreprenad. Hos oss i Sverige ingår även de tidigare skedena från utredning/förstudie till och med projektering inom begreppet CM.

Vi på Frank har sedan bolagsstarten 2005 arbetat med CM. Vi har kompetens från tidigaste skede med fastighets- och projektutvecklingsarbete och vidare genom processen till nyckelfärdigt. I flera projekt hjälper vi även till att hantera frågor under garantitid. Genom mixen av fastighetskompetens och produktionserfarenhet inom Frank kan vi skapa bra hus och bra förvaltningsobjekt som kan uppföras till låga kostnader. Genom att gå från TE till CM är vår erfarenhet att man landar mellan 8 och 16% lägre produktionskostnader för likvärdiga produkter.

Fördelar med Construction Management är utöver lägre pris även kortare genomförandetid och högre kvalitet men också samarbetsklimatet som följer av arbetssättet. Du får i Frank en lyhörd och kompetent partner som har din affär och din produkt i fokus.

Det finns också en stor flexibilitet i CM med större möjlighet att påverka projekt och slutresultat under hela processen. Kunden har full insyn och kontroll under hela projektet. Som kund väljer man också själv hur delaktig man vill vara i olika frågor under processen samt vilken information och rapportering man vill ha. Vi har arbetat med alla varianter från bara en månadsrapportering till VD till att Frank och beställarens projektorganisation tillsammans har bemannat och genomfört uppdraget.

Att anlita Frank på CM innebär att man som byggherre får en komplett projektorganisation med ansvar för projektgenomförandet från idé till driftsatt och överlämnad anläggning. Vår CM-organisation har den erfarenhet och kompetens som krävs för att bemanna och styra arbetet och företräder byggherrens intressen fullt ut. Det finns inga andra mål än de som byggherren själv har i projektet. Franks incitament för ett lyckat resultat och en nöjd kund, utöver den personliga tillfredställelsen att leverera det vi åtagit oss, är att vi vet att väl genomförda projekt är nyckeln till nya spännande förtroendeuppdrag.  

Med CM vågar vi utlova lägre kostnader, ett bra samarbete och alla möjligheter att påverka om man vill.

Kontakta Magnus Engstrand för mer information om CM-projekt och delad entreprenad.
magnus.engstrand@frankgruppen.se
070-662 60 80

Entreprenadbesiktning

Vi jobbar med besiktningar inom disciplinerna bygg, mark, tak, el, VVS och styr.

Vi tillhandahåller enskilda besiktningsmän eller en komplett besiktningsorganisation som vi anpassar inför varje specifikt projekt. Vi är helt oberoende och ni får alltid ett besiktningsutlåtande som genomsyrar en opartisk syn på entreprenaden och dess kvalitet. Vi åtar oss besiktningar genom hela projektet där det ofta förekommer granskning av handlingar inför start, försyner, förbesiktningar, slutbesiktningar samt garantibesiktningar.

Att ha en kompetent och tydlig besiktningsorganisation i ditt projekt är en trygghet för alla parter eftersom otydlighet oftast leder till tråkiga konflikter och ibland även till tvister. Våra besiktningsmän kontrollerar att entreprenörerna har utfört det som ingår i avtalen för att sedan godkänna entreprenaderna så att garantitiden kan börja gälla. Vi har flera medarbetare med lång erfarenhet av att besiktiga olika typer av entreprenader. Flera av våra besiktningsmän är SBR-certifierade.

Kontakta Petri Karppinen för mer information om Entreprenadbesiktning.
petri.karppinen@frankgruppen.se
076-309 29 44

Fastighets- och projektutveckling

Vi har utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt för att driva projekten från idé/möjlighet, via förstudie och fram till konkreta koncept. Vi leder arbetet genom hela processen: inventeringar, utredningar, planarbete, affärsupplägg, ekonomiska och tekniska analyser samt genomförandeplaner. Allt dokumenteras i ett måldokument som fördjupas och beslutas i varje skede. Måldokumentet ligger sedan till grund för det kommande programarbetet.

Kontakta Magnus Trange för mer information om Fastighets- och projektutveckling.
magnus.trange@frankgruppen.se
070-693 06 60

Hyresgästanpassningar av lokaler

Ny eller befintlig hyresgäst – nya visioner. Tillsammans med dig, och er nya eller befintliga hyresgäst, ser vi till att visionerna blir verklighet med engagemang och bred kompetens. Vi kan hjälpa er från konceptidé hela vägen till inflyttning. Begreppet HGA innebär att vi skapar effektivare ytor för kunden och lokalen anpassas för en hyresgäst verksamhet och behov.

Vi projektleder hyresgästanpassningen så att din befintliga lokal på ett så effektivt sätt som möjligt anpassas efter de nya krav och förutsättningar som ställs på lokalen. Dessutom hjälper vi till under förprojekteringen med att utvärdera kostnader och utreder fastighetens möjlighet att både tekniskt och ekonomiskt möta ställda visioner.

Kanske vill ni att en före detta restaurang ska bli ett modernt och multifunktionellt kontor – eller tvärtom? Vi anser att problem är till för att lösas och kan vara en frank partner från planering av affärskoncept till avtal. Vi ser vår uppdragivares affär.

Installationssamordning och installationsledning

Genom effektiv installationsledning och samordning i projekten hjälper vi våra beställare att nå målen för effektivare energianvändning, minskad miljöpåverkan och bättre miljöprestanda i fastighetsbeståndet. Våra kompetensområden inkluderar energi, klimat, VS, kyla, el, ventilation och styr.

Vi har ett antal kompetenser in house inom varje installationsdisciplin som medverkar i våra projekt i alla skeden. Vi anser att genom att ta in våra installationssamordnare så tidigt som möjligt i projekten kan styra och påverka projekten så att de blir så energieffektiva och klimatsmarta som det går.

Installationssamordnarna medverkar sedan i alla skeden genom hela projektet för att styra och säkerställa att de uppsatta energi och klimatmålen för det specifika projektet uppnås.

Våra installationsresurser granskar alltså inte enbart färdiga installationshandlingar som tyvärr är ganska vanligt utan de finns med under hela byggprocessen för att säkerställa att de färdiga handlingarna uppfyller kraven och de önskade uppsatta målen i projekten.

Våra installationssamordnare kan även inneha rollen som projektledare i våra tunga installationsprojekt.

Kontakta Christian Johansson för mer information om Installationssamordning och installationsledning.
christian.johansson@frankgruppen.se
076-521 59 81

Kalkyl och kostnadsbedömning

Vi gör allt från kostnadsbedömningar och avkastningsanalyser i tidiga skeden till detaljkalkyler på förfrågningsunderlag/bygghandlingar. Erfarenheter från tidigare projekt ger oss både goda underlag och korrekt kostnadsnivå.

Kontrollansvarig enligt PBL

En kontrollansvarig enligt PBL är en förtroendeman/kvinna som på uppdrag av samhället/byggnadsnämnden och byggherren informerar, ger råd och vägledning samt bevakar hur samhällskraven ska uppfyllas i projekten.

Franks kontrollansvariga hjälper byggherren och ser till att underlag finns framme för beslut om bygglov, bygganmälan och startbesked. Det här innebär att se till att nödvändiga myndighetskontakter, samråd och beslut finns framme vid lovansökan för att ett bygglov ska kunna ges.

En stor del i kontrollansvariges arbete består i att ta fram en kontrollplan över de kontroller som är nödvändiga för respektive projekt och uppdrag.

Franks kontrollansvariga biträder byggherren vid tekniskt samråd inför ett startbesked och följer därefter upp och verifierar de fastställda kontrollerna enligt plan och bygglagen, de kontroller som ligger på byggherren att utföra. Vi närvarar vid försyner och besiktningar och meddelar byggnadsnämnden om avvikelser från byggreglerna noteras vid besiktningarna.

I slutskedet av ett projekt så sammanställer Franks kontrollansvariga de handlingar som ska lämnas in inför slutbesked, samt skickar in dessa till byggnadsnämnden för att på så sätt erhålla ett slutbesked. Frank har flera certifierade kontrollansvariga enligt PBL som verkar i flera olika typer av projekt och uppdrag. KA PBL finns i olika nivåer där vi på Frank har det som krävs för ditt byggprojekt.

Kontakta Rickard Malm för mer information om arbetet med KA PBL.
Rickard.Malm@frankgruppen.se
070-388 85 40

Mark och anläggning

Frank har lång och bred erfarenhet av att driva Mark- och Anläggningsprojekt. Franks mark- och anläggningskonsulter tar sig an anläggnings-, exploaterings- och infrastrukturprojekt i såväl tidiga idéskeden som vid projektering och genomförande.

På uppdragslistan finns gator, vägar, broar, parkeringsgarage, vatten och avlopp, grundläggning, markförstärkning, parkanläggningar, idrottsanläggningar och annan finplanering.

Vi arbetar främst med projekt- bygg- och projekteringsledning inom mark och anläggning åt offentliga och privata kunder. Men vi jobbar även som projektstöd vid andra typer av projekt som till exempel vid Franks större projekt såsom exploateringar av bostäder, kontor, handel, industri eller annat.

Vi jobbar också en hel del som projektstöd under framtagande av detaljplaner och markanvisningar.

Kontakta Christopher Wadeborn om du vill veta mer om mark och anläggnings-projekt.
Christopher.wadeborn@frankgruppen.se
070-693 29 45

Miljö, hållbarhet och energistyrning

Frank är din kompletta samarbetspartner för alla miljö- och hållbarhetsfrågor i ditt projekt eller inom organisationen. Genom åren har vi levererat hållbara lösningar i både stora och mindre projekt samt olika byggnadstyper och verksamheter som till exempel flerbostadshus, skolor/förskolor, industri, handel, kontor och vårdinrättningar.
Vi hjälper er gärna med:

Miljöstyrning/miljöledning/miljösamordning
Våra erfarna miljökonsulter täcker alla förekommande miljöcertifieringar i Sverige såsom:

 • Miljöbyggnad
 • Miljöbyggnad iDrift
 • Svanen
 • BREEAM-SE
 • BREEAM In-Use
 • GreenBuilding
 • LEED
 • WELL
 • NollCO2
 • Citylab
 • CEEQUAL

Klimatberäkningar/klimatdeklarationer
Vi utför klimatberäkningar samt hjälper våra kunder att upprätta klimatdeklarationer enligt lagen om klimatdeklarationer.

Miljö- och materialinventering
Våra miljöinventerare kartlägger miljöfarliga ämnen, var de finns och i vilken omfattning inför kommande renoveringar eller rivning samt identifierar byggprodukter som kan återanvändas inför rivning och ombyggnationer. Vi utför även återbruksinventeringar samt separata asbest- och PCB-inventeringar.

Radon
Vi planerar och utför både lång- och korttidsmätningar samt radonutredningar och åtgärdsförslag.

Avfallslösningar och källsortering
Våra avfallskonsulter har lång erfarenhet från planering av avfallshantering vid nyproduktion/ombyggnation samt i förvaltning. Vi hjälper bland annat till med dimensionering och planering samt projekt- och projekteringsledning av nya eller ändrade avfallslösningar enligt önskemål och gällande lagkrav. Vi ser till att ni får en långsiktigt hållbar lösning.

Energi
Vi erbjuder tjänster som energisamordning, energiberäkningar och kvalificerad rådgivning inför nybyggnad, ombyggnad och renovering av lokaler och bostäder, samt i samband med miljöcertifieringar. För uppfyllnad av BBR-krav tar vi även fram energideklarationer till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Miljö och hållbarhet i förvaltning
Vi erbjuder möjlighet till inhyrning av miljöchef eller miljö-/KMA-samordnare under kortare eller längre tid (t.ex. vid föräldraledighet eller i ett projekt) för att driva, stötta eller utveckla ert miljö-/hållbarhetsarbete.

MKB – Miljökonsekvensbeskrivningar
Vi hjälper våra kunder genom hela eller delar av tillståndsprocessen och agerar samordnare/projektledare.

LCA – Livscykelanalyser
Vi hjälper att beräkna miljöpåverkan från hela eller delar av er produkts eller byggnads livscykel och resultatet kan sedan användas för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.

Utbildning
Vi utför skräddarsydda miljö- och hållbarhetsutbildningar för företag eller projektgrupper inom fastighets- och byggbranschen.

Kontakta Helena Larsson för mer information om vilka miljö- och hållbarhetsfrågor vi kan hjälpa er organisation eller projekt med.
magnus.trange@frankgruppen.se
070-693 06 60

Program och projektering

I programskedet bygger vi vidare på måldokumentet och upprättar en projektplan och ett byggnadsprogram – som sedan ligger till grund för projekteringsgruppens arbete i system- och detaljprojekteringsskedena. Utifrån detta leder vi arbetet med projekteringen.

Projekt- och byggledning

Vi har lång erfarenhet av att projektleda och byggleda de flesta typer av byggprojekt. Allt från nybyggnad av en enstaka villa till stora bostadsområden med hundratals lägenheter. Givetvis arbetar vi även med kommersiella lokaler såsom kontor, handelsplatser och restauranger samt samhällsfastigheter såsom vårdcentraler, skolor och speciella lokaler för myndigheter.

Som projektledare fokuserar vi på att driva projektet framåt med kontroll på tid, ekonomi och kvalitet. Rätt produkt till rätt kostnad, ska det vara.

Kontakta Nicklas Lemon för mer information om Projekt- och byggledning.
nicklas.lemon@frankgruppen.se
070-365 99 65

Samhällsplanering

Vi driver och samordnar utvecklingsarbetet för hela stadsdelar, till exempel när det gäller om- och nybyggnad av bostäder, centrumanläggningar och andra fastigheter. Arbetet bygger på en nära samverkan med vår kund samt den aktuella kommunen och dess samhällsplaneringsavdelning, de boende och övriga intressenter. Vi lägger också tydligt fokus på utvecklingsfrågor och projektens tidiga skeden ur ett samhällsplaneringsperspektiv.

För oss handlar arbetet med samhällsplanering att det om att se vilka möjligheter som finns samt vilka konsekvenser de kan ha i ett långsiktigt perspektiv. Våra uppdrag inom samhällsplanering är allt ifrån kortare rådgivningsinsatser till stora strukturella planer med genomförandetid om 5-10 år.

Kontakta Eva Eriksson om du vill veta mer om samhällsplanering och hur vi arbetar med det.

eva.eriksson@frankgruppen.se
070-693 03 50

Samverkansentreprenader och partnering

Vi har arbetat i många projekt där vi tillsammans med fastighetsägare och entreprenör genomfört projektet som en samverkansentreprenad. Entreprenörerna kommer in tidigt i processen och deras kompetens kan arbetas in vid utformningen av projektet.

Under hela projektets gång behövs en aktiv beställare, och arbetssättet ställer höga krav på hela organisationen där det absolut viktigaste är hur vi arbetar tillsammans. Alla parter arbetar med projektets bästa i fokus och har gemensamma mål. Det är därför viktigt med en öppen och ärlig dialog, vilket passar bra med vårt arbetssätt.

Säkerhetsklassade projekt

Vi har lång erfarenhet av arbete med säkerhetskrävande uppdrag – vissa med inslag av krav på säkerhetsskydd. Vi har goda förutsättningar och dokumenterade kunskaper för att arbeta med försvars-, kommersiell och personlig sekretess. Vårt arbete håller alltid hög integritet med stöd av säkerhetsmedvetna och personkontrollerade medarbetare.

Vi arbetar i enlighet med standarder ISO 9001 och ISO 14001, standarden ISO 27001 för informationssäkerhet och CSR-standarden ISO 26000. Vårt verksamhetsställe i Stockholm medger upprättande av säkerhetsskyddsavtal i nivå 1.

Upphandling och inköp

I ett byggprojekt är det många saker som behöver avtal. Vi har erfarenhet av att upphandla både projektörer, entreprenörer och leverantörer.

Utredningar

Oavsett vilka utmaningar din fastighet ställs inför kan vi hjälpa dig att reda ut vilka möjligheter som finns. Vi arbetar ofta med inventeringar och förstudier i riktigt tidiga skeden för både nyproduktion och ombyggnad. Vi arbetar också med utredningar vid exempelvis fuktskador.

För oss handlar det om att ringa in vilka möjligheter som finns och se vilka konsekvenser de kan ha ekonomiskt.

Frank, till din tjänst

”Allt”. Så brukar vi sammanfatta vad vi gör inom projektstyrning i bygg- och fastighetsprojekt. Här utvecklar vi ”allt” lite mer och erbjuder tjänster efter dina behov som kund, välkommen till Frank.

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00