Ombyggnad av entré, Kv. Trängkåren 7, DN-huset

Ombyggnad av Norra entrén till Tidningshuset, lågdelen, samt entré till restaurant i bottenvåning av höghuset. Ombyggnaden av entrén skulle framhäva, och ge en tydligare adress till Tidningshuset, och med sin blåklassning bevara kulturminnesvärda detaljer. Senare tillägg från 1990-talet, som en befintlig glasgång har rivits utmed höghuset, och ersatts med en ny öppen gångbro med släpp från fasaden. Det andra gångstråket har befintliga höjder höjts och ny markbeläggning av platsgjuten spårad betong. De två gångstråken leder upp till ett nytt vindfång i stora glaspartier. Projekt- och byggledning från programstadie till överlämnande.

Kund: Fabege AB

FRANKGRUPPEN AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm

info@frankgruppen.se
Tel 010-228 29 00